User Guide


Examination Fees Payment/Exemption from Fees

Táillí Scrúduithe a Íoc/Díolúine ó Tháillí

Welcome to the SEC Examination Fees Payment and Medical Card Exemption on-line facility. Please complete the details below for the candidate that you wish to make a payment in respect of the fee or make an application for a medical card exemption.

If you are experiencing difficulties accessing the portal with the details as per your instruction letter, please try using a different device as there may be browser compatibility issues.

*All fields are required to be completed in order to access the payment/medical card exemption screen.

Fáilte go dtí an tsaoráid ar líne de chuid CSS le haghaidh Táillí Scrúduithe a Íoc agus Díolúine an Chárta Leighis. Iarrtar ort na sonraí thíos a sholáthar i leith an iarrthóra ar mian leat táille a íoc dó nó di nó iarratas a dhéanamh ar dhíolúine an chárta leighis thar a c(h)eann.

Má bhíonn deacracht agat teacht ar an tairseach idirlín, agus do chuid sonraí mar atá siad i do litir treorach in úsáid agat, bain triail as gléas eile ar fhaitíos gur ceist chomhoiriúnacht gléasanna atá ann.

*Ní foláir gach réimse a chomhlánú d’fhonn rochtain a fháil ar an scáileán íocaíochta nó ar an scáileán do dhíolúine an charta leighis.

(Please select county of the school which the candidate is attending. Once County has been selected, you will be able to choose the school that the candidate is attending) (Roghnaigh contae na scoile a bhfuil an t-iarrthóir ag freastal uirthi. An túisce is a roghnaítear Contae beidh tú in ann an scoil a bhfuil an t-iarrthóir ag freastal air a roghnú).

Click the reCAPTCHA checkbox above
 
NEXT
AR AGHAIDH

Click to proceed to make a payment or make an application for a medical card exemption

Cliceáil chun dul ar aghaidh agus íocaíocht a dhéanamh nó iarratas a dhéanamh ar dhíolúine an chárta leighis


 

State Examinations Commission, Cornamaddy, Athlone, Co. Westmeath, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744
Email us: Click here link to the Contact Form Privacy/Security Statement
Coimisiún na Scrúduithe Stáit, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 TP65. Tel: 090-644 2700 Fax: 090-644 2744
Email us: Click here link to the Contact Form Privacy/Security Statement